leverings voorwaarden

Algemene Voorwaarden Brainspotting Nederland

 

1. Inschrijving

Inschrijven kan via een inschrijfformulier op de website voorafgaand aan de cursus.


2. Definitie cursus

Onder cursus wordt verstaan: alle cursussen, trainingen, workshops en opleidingen die Brainspotting Nederland aanbiedt.


3. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die Brainspotting Nederland organiseert. Brainspotting Nederland gaat ervan uit dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.


4. Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus, om welke reden dan ook.


5. Wijze van annuleren

Door de inschrijving verklaren de deelnemer en de betaler in te stemmen met de bepalingen van deze algemene voorwaarden. De annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

- Bij annulering tot uiterlijk 8 weken vóór het begin van de cursus, wordt het cursusgeld terugbetaald.
- Bij annulering na 8 weken tot 7 dagen voorafgaand aan de cursus wordt het cursusgeld teruggestort, echter wordt er € 50 euro aan administratiekosten ingehouden.
- Bij annulering na 7 dagen voor de eerste lesdag is de deelnemer 50% van het cursusgeld verschuldigd.


6. Verplaatsen van deelname door deelnemer

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 8 weken voor de (eerste) dag van de cursus. Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) vanaf 8 weken voor de eerste lesdag kan tegen aanvullende betaling van € 50 euro administratiekosten.

Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus, is alleen mogelijk, wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.
Indien de betreffende cursus door Brainspotting wordt geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen of andere reden, zijn de in artikel 5 omschreven annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing.


7. Overmacht Brainspotting Nederland

Uiterlijk twee weken van tevoren bepaalt Brainspotting Nederland of er voldoende deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan. Als de cursus niet doorgaat wordt eerst gekeken, of deelname aan de cursus kan worden verplaatst. Lukt dit niet, dan krijgen de deelnemers de cursussom in zijn geheel geretourneerd.

Dit geldt niet voor deelnemers die hun deelname op eigen initiatief hebben verplaatst, zoals genoemd in artikel 6.


8. Overmacht deelnemer

In principe vindt geen restitutie plaats, behalve in uitzonderlijke gevallen van overmacht. Er is sprake van een overmacht situatie aan de zijde van de deelnemer, als hij/zij redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen en hij/zij in verband met de overmacht situatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een ongeval of overlijden.

In deze gevallen van aantoonbare overmacht zal Brainspotting Nederland in overleg met de deelnemer eerst kijken, of de cursus kan worden verplaatst naar een andere datum tegen de in artikel 6 genoemde aanvullende administratiekosten. Als dat niet lukt, beoordeelt de Brainspotting Nederland aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen.


9. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de Brainspotting Nederland verzorgde opleiding en/of het cursusmateriaal is eigendom van Brainspotting Nederland. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te hanteren, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.


10. Betaling

De factuur wordt uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de start van de training per mail verzonden. (Tenzij de deelnemers zich later aanmeldt).
De factuur dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst te worden betaald.


11. Privacy

Alle informatie die door of over deelnemers verstrekt wordt, vooraf of tijdens de cursus/training waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door Brainspotting Nederland en haar medewerkers vertrouwelijk mee omgegaan.

NAW-gegevens worden beschermd opgeslagen en alleen gebruikt voor interne administratie. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan binnen het onderwijs en/of voor de certificering noodzakelijk is. 

Indien cursisten hier bezwaar tegen hebben, dienen zij dit zelf aan te geven: de contactgegevens van de persoon in kwestie wordt in dat geval verwijderd.


12. Overige zaken

Brainspotting Nederland behoudt zich het recht wijzigingen aan het cursusprogramma aan te brengen of een andere trainer in te zetten dan wordt vermeld in de omschrijving op de website

 

13. Contact

Bij opmerkingen over de restitutie of inschrijving en/of cursusinhoud kan contact worden opgenomen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.